ประกาศธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ

ประกาศธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาเถรสมาคมมอบหมายให้พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมในการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560

เพื่อส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับ และส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเพื่อความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข (2560-2569) โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปีที่ 10 พร้อมด้วย พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี จำนวน 2,000 กว่าคน โดยความร่วมมือของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น โดยจัดงานเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พระพรหมวชิรญาณอ่านประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยกล่าวถึง ที่มา เป้าหมายการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 3 ประเด็นสำคัญคือ พระสงฆ์ กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐาก พระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย และบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการทางธรรมนำทางโลก ผ่านมาตรการดำเนินการ 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ข้อมูล การพัฒนา การบริการสุขภาพ และการวิจัย เพื่อสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา ของพระสงฆ์ ชุมชน และสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ภายในระยะเวลา 10 ปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth